สมัครเข้ารับการอบรม

รับสมัครรุ่น 3 : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระยะเวลาการศึกษาอบรม :  เริ่มวันที่ 26 สิงหาคม 2567 – 2 ธันวาคม 2567
เวลาเรียน : ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-17.00 น.