สมัครเข้ารับการอบรม

รับสมัครรุ่น 2 : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระยะเวลาการศึกษาอบรม :  เริ่มวันที่ 9 สิงหาคม 2566 – 4 ธันวาคม 2566
เวลาเรียน : ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-17.00 น.