หลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรสุนทรียศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมสุนทรียศาสตร์และศิลป์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมีความต้องการนำเสนอหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเน้นการสร้างสังคมแห่งพุทธิปัญญา สร้างการตระหนักและรับรู้ในคุณค่าของสุนทรียศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งการนำเอาหลักของสุนทรียศาสตร์และศิลป์มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สุงสุดทั้งด้านภาพลักษณ์และคุณประโยชน์ ทั้งยังเป็นอีกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งในปัจจุบันนับเป็นรายได้หลักของประเทศ โดยนำประเด็นต่าง ๆ มาอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จริง อาทิ ศิลปิน ผู้สะสมงานศิลป์ นักจัดการประมูลงานศิลป์ นักลงทุนงานศิลป์ นักบริหารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ เช่น วรรณศิลป์ วาทศิลป์ นาฎกรรม ดนตรีกรรม คหกรรม เป็นต้น มาเป็นผู้นำการเรียนรู้ การจัดหลักสูตรดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ แนวความคิด และประสบการณ์ทางด้านสุนทรียศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของสุนทรียภาพและงานศิลป์เพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียะและสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างได้ผลเป็นรูปธรรมและการดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เชื่อมโยงกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ที่จะนำพาองค์กรรวมไปถึงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

หลักสูตรแรก และ หลักสูตรเดียว
ปลดพันธนาการ…

Gene of ART

ในตัวคุณ
ATA สำหรับผู้ที่ต้องการเป็น

เปิดรับสมัครรุ่น 3 : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระยะเวลาการศึกษาอบรม :  เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน – 21 ตุลาคม 2567
เวลาเรียน : ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-17.00 น.
ค่าอบรม : 199,000* บาท (รวมศึกษาดูงานต่างประเทศ : ทวีปเอเชีย) (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*หมายเหตุ – กำหนดการบรรยาย การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการจัดทริปศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศทุกทริปรวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี